Bolestná zem se sklání nad sňatými těly na klíně
a za ni proste, Václave a Vojtěše se svatým Vítem,
vy věční prosebníci, stůjte při nás v této hodině
a byli-li jste mečem plamenným, teď buďte naším štítem…

KATEDRÁLA – báseň s pohnutým osudem

Dovolujeme si představit vám knihu, která zaujme nejen svou literární hodnotou, ale také příběhem, jenž ji provázel, než mohla poprvé spatřit světlo světa. Kniha nese název Katedrála. Její textový obsah tvoří jediná stejnojmenná báseň. Autor, Jiří Suchánek, ji napsal přibližně v padesátých letech jako reakci na internaci pražského arcibiskupa Josefa Berana. Hluboce duchovní a zároveň vlastenecký obsah básně, vztažený k symbolu české víry, Svatovítské katedrále na Pražském hradě, zřetelně zrcadlí zoufalství a beznaděj české křesťanské veřejnosti v době stupňujícího se politického útlaku po komunistickém převratu v únoru 1948. Dr. Jiří Suchánek nebyl básníkem z povolání. Pracoval jako vysoký bankovní úředník až do doby, kdy jej pro četné „kádrové poskvrny“ nový totalitní režim degradoval do bezvýznamné pracovní pozice. Mezi Suchánkovy politické nedostatky v padesátých letech patřilo jistě i jeho manželství se šlechtičnou, Zdenou Thun-Hohensteinovou, především však pozice náměstného převora, kterou zastával v Řádu sv. Lazara – v této funkci zastoupil Karla VI. Schwarzenberga po jeho odchodu do emigrace v roce 1948. Obdobně jako jiné rytířské řády vybudované na křesťanském základě, také lazariáni se během padesátých let stali trnem v oku materialistického politického režimu. Situace vygradovala roku 1959, kdy byli členové řádu v čele s Jiřím Suchánkem ve dvou vlnách pozatýkáni, obviněni z velezrádné činnosti a odsouzeni k mnohaletým trestům odnětí svobody. Katedrála nebyla jediným autorovým dílem. V době, kdy Jiří Suchánek tuto rozsáhlou báseň psal, byl již držitelem ocenění pražského magistrátu za nejlepší báseň o Praze. Psal a příležitostně publikoval v tisku i další poetické práce, jeho dílo však nebylo dosud shromážděno a souborně publikováno. O existenci Suchánkovy básně Katedrála se tehdy vědělo pouze z vyprávění pamětníků, avšak mělo se za to, že její text se nedochoval. V průběhu roku 2014 začal Řád sv. Lazara pracovat na zmapování politických procesů, vedených v padesátých letech proti někdejším spolubratřím. V archivních materiálech, které se podařilo k tomuto tématu získat, byla – zcela nečekaně – báseň objevena. Vyšetřovatel ji založil do osobního spisu Jiřího Suchánka jako důkazní materiál jeho podvratné činnosti proti státu. Paradoxně díky pečlivosti komunistického vyšetřovatele máme tedy nyní jedinečnou možnost přečíst si skvělé dílo neznámého básníka, které bylo stvořeno v době pro křesťanství velmi těžké. Poprvé po více než šedesáti letech od svého vzniku byla báseň Katedrála vydána a během nadcházející Noci kostelů bude poprvé veřejně čtena. Knižní vydání, které připravil a finančně podpořil Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, opatřil ilustracemi renomovaný grafik a heraldik Zdirad Čech. Dílo bylo vydáno jako bibliofilie v ruční vazbě v počtu 200 číslovaných výtisků.
Mgr. Martina Řehořová PhD.